Τα ψηφιακά συστήματα, η πληροφορική και κάθε κομμάτι των σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν μέρος της δραστηριότητας των μηχανικών διαχρονικά. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας γεννούν ευκαιρίες και κινδύνους σε πολλαπλά επίπεδα, όπως η οικονομία, η εργασία, η διάδοση πληροφορίας, η δημοκρατία, η κοινωνική κινητικότητα μεταξύ πλήθους άλλων. Το κράτος και η κοινωνία αντιμετωπίζουν σοβαρές αδυναμίες μπροστά στον καταιγιστικό ρυθμό των αλλαγών. Ωστόσο, το ΤΕΕ μέχρι σήμερα έχει ισχνή παρουσία σε αυτούς τους χώρους, τόσο στο μέτωπο των εργαζόμενων μηχανικών όσο και στο μέτωπο των επιστημονικών εξελίξεων.

Στην πλευρά των εργαζομένων, η απόσταση του ΤΕΕ από την σφαίρα των ψηφιακών ζητημάτων έχει οδηγήσει αντίστοιχα σε μια άλλη αποχή – οι μηχανικοί που εργάζονται σε νέες τεχνολογίες εγγράφονται στο ΤΕΕ μένοντας ανενεργά μέλη, ενώ μεγάλο ποσοστό δεν εγγράφεται καν. Πρακτικά, το ΤΕΕ αφήνει αναξιοποίητο το δυναμικό των μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής. Χρειάζονται αποφασιστικές δράσεις που θα καταστήσουν το ΤΕΕ μια υπολογίσιμη οντότητα για αυτούς τους μηχανικούς. Ο σκοπός είναι να μπορούν να δρουν, να συμπράττουν, να υποστηρίζονται και να ενισχύονται τα μέλη, ώστε να εγγράφονται, να κινητοποιούνται και να εμπλουτίζουν το Επιμελητήριο όλο και περισσότεροι.

Στην πλευρά των τεχνολογικών εξελίξεων, το ΤΕΕ οφείλει να κατοχυρώσει τη δικαιοδοσία του στη νομοθετική και πρακτική διασφάλιση της προόδου των τεχνολογικών εξελίξεων στη χώρα. Μέσα σε ένα ψηφιακό γίγνεσθαι κανονιστικά και ηθικά ασαφές, το Επιμελητήριο είναι ο οργανισμός που μπορεί να συγκεντρώσει δυνάμεις για την προάσπιση μιας υγιούς πορείας της Ελλάδας στις σχετικές κατευθύνσεις. Οφείλει να συμμετέχει στις λήψεις αποφάσεων, στην εποπτεία των λειτουργιών, αλλά και στην ανάληψη και προώθηση έργων και δράσεων στις νέες τεχνολογίες.  Η ενεργοποίηση αυτή πρέπει να ισχύει παράλληλα για την εξωτερική κινητικότητα του ΤΕΕ και τις εσωτερικές του διαδικασίες.

Ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους και ως επαγγελματικός οργανισμός, το ΤΕΕ έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να ενδυναμώσει στρατηγικά τον ρόλο του στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Οι εξής κατευθύνσεις κινούνται στο πνεύμα αυτό προτείνοντας λύσεις σε τρέχουσες ελλείψεις, αλλά και προοπτικές για ένα ισχυρό και ουσιαστικό ΤΕΕ στην ψηφιακή εποχή.

 1. Ενίσχυση ρόλου ΤΕΕ στην ψηφιακή εποχή
 • Κατοχύρωση ρόλου ΤΕΕ ως βασικού τεχνικού συμβούλου σε θέματα ΤΝ, όπως η εφαρμογή της Πράξης Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ (πρότυπα και πιστοποιητικά αξιόπιστης, ηθικής και υπεύθυνης λειτουργίας και χρήσης ΤΝ)
 • Συμμετοχή του ΤΕΕ σε χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την ΤΝ συμπεριλαμβάνοντας αντίστοιχη Συμβουλευτική Επιτροπή
 • Συμμετοχή του ΤΕΕ στις επιτροπές GDPR, μεγάλων δεδομένων, ανοιχτών δεδομένων, κυβερνοασφάλειας , fake news και στις νομικές αλλαγές εν γένει
 • Συμμετοχή ΤΕΕ στη διαστασιολόγηση έργων και στον έλεγχο κοστολόγησης τους
 • Συμμετοχή ΤΕΕ στη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων εκπαίδευσης & ελέγχων  bias των ΑΙ αλγορίθμων σε κρατικά έργα
 • Σύμπλευση με μεγάλες στρατηγικές , όπως το Open Science
 • Συμμετοχή ΤΕΕ στην εποπτεία της αγοράς έργων πληροφορικής
 • Δημιουργία Task Force για την τηλεργασία και τους ψηφιακούς νομάδες
 • Ανάληψη έργων πληροφορικής από το ΤΕΕ
 • Πρόσβαση και των μηχανικών στα αρχεία των πρώην υποθηκοφυλακείων μέσω του: https:// archive . ktimatologio . gr καθώς πρόσβαση έχουν μόνο οι νομικοί
 1. Άνοιγμα στην κοινωνία
 • Δημιουργία χάρτη κρίσιμων ψηφιακών ικανοτήτων, επικαιροποίηση και επισήμανση ειδικοτήτων στις βάσεις του ΤΕΕ, αναγνώριση ελλειμμάτων και στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης δεξιοτήτων ως πρόταση στην Πολιτεία
 • Σύνδεση με μαθητές και φοιτητές μέσω εκδηλώσεων και πρακτικής άσκησης
 • Διασύνδεση εργοδοτών με μηχανικούς σε αναζήτηση εργασίας με αγγελίες μέσω του Portal
 • Προώθηση / Ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος του έργου των μηχανικών με σχετικές εκδηλώσεις και ανακοινώσεις
 • Η ανάδειξη διακεκριμένων μηχανικών μέσω δράσεων και προβολής του έργου τους
 1. Ισότητα
 • Ενίσχυση του Γραφείου Ισότητας και διοργάνωση σχετικών δράσεων
 • Εναρμόνιση ευρωπαϊκών πολιτικών για ισότητα σε επίπεδο εργασίας,φύλου, αμοιβών και τις υπόλοιπες σχετικές διαστάσεις
 • Σύνδεση ΤΕΕ με το παρατηρητήριο ισότητας του EIGE για την αξιοποίηση στοιχείων για την ισότητα των φύλων, όπως και αντίστοιχη παρουσία του ΤΕΕ στα σχετικά υπουργεία και στα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ – η Ελλάδα είναι σταθερά στις τελευταίες θέσεις, με αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της χώρας
 • Προσέγγιση γυναικών για STEM σε μαθητές / φοιτητές
 • Νομική παρέμβαση για ισότητα & καταμέτρηση επιμέρους δεικτών, λ.χ.  ισότιμη συμμετοχή και pay gap – στον δημόσιο τομέα το ΤΕΕ μπορεί να αναλάβει σχετικό έργο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
 • Γυναίκα μηχανικός: αντιμετώπιση ασφαλιστικής ανισότητας σε σχέση με άλλους κλάδους
 • Γραμμή στήριξης / chat room για υποστήριξη σε καίρια ζητήματα, συμπεριλαμβάνοντας θέματα νομικά, επαγγελματικά, εργασιακά, παρενόχλησης, συμπερίληψης
 1. Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών ΤΕΕ
 • Εργονομική αναβάθμιση του απαρχαιωμένου περιβάλλοντος του Portal, ώστε να είναι πιο ουσιαστικό και φιλικό προς τους χρήστες
 • Νέες ευκαιρίες, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και νέα έργα μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ
 • Σεμινάρια & workshops δια ζώσης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης με στόχο την τεχνική, αλλά και νομική κατάρτιση των νέων και των εμπειρότερων μηχανικών
 • Εδραίωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
 • Ίδρυση παρατηρητηρίου μεγάλων δεδομένων
 • Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης δεδομένων ΤΕΕ και εφαρμογή
 • Άνοιγμα έργων ΤΕΕ σε ψηφιακούς νομάδες
 • Διασφάλιση διαφάνειας
  • Το ΤΕΕ να ανακοινώνει δομημένα όλα τα έργα που αναλαμβάνει στο Portal, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετικός κατάλογος
  • Συλλογική επεξεργασία των εξελίξεων και των προοπτικών του ΤΕΕ σαν αναθέτουσα αρχή έργων, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική ευρεία επικοινωνία για αυτήν την μεγάλη διεύρυνση του ρόλου του Επιμελητηρίου (ΦΕΚ)
 • Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων του ΤΕΕ, όπως των υποσυστημάτων: e-adeies και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, ώστε να μπορεί να γίνει αναζήτηση στοιχείων μέσω και άλλων πεδίων
 • Δημιουργία δημόσιου χάρτη (στο πλαίσιο του e-adeies public) με στόχο η αναζήτηση να γίνεται και με βάση την τοποθεσία (θέση πολυγώνου)
 • Εντοπισμός του ακινήτου (πλατφορμα ΤΕΕ: e-adeies, Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, Αυθαιρέτων) ώστε να υπάρχει δυνατότητα ΦΟΡΤΩΣΗΣ αρχείου DXF 2000/ASCII/ΚΑΕΚ (οπως και στο maps.gov.gr)

Ομάδα Εργασίας ΔΗ.ΣΥ.Μ.:

 1. ΣΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 2. ΖΕΠΠΟΥ ΜΑΡΘΑ Ι., Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
 3. ΔΕΛΗΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
 4. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 5. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
 6. ΜΙΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών,
 7. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
 8. ΝΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ., Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
 9. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
 10. ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ Ο., Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών.