Η κατάρρευση του παραγωγικού μοντέλου δημιουργίας υποδομών στη χώρα είναι εμφανέστατη και ιδιαίτερα αρνητική όσον αφορά στις συνθήκες ανάπτυξης της.

Η λειτουργία ενός αποτυχημένου θεσμικού πλαισίου (ν.4412/16, ν.4782/20 κλπ) σε συνδυασμό με τους ιδεοληπτικούς πειραματισμούς της προηγούμενης τετραετίας αποδόμησαν πλήρως την ουσιώδη σχέση Μελέτης-Επίβλεψης-Ελέγχου-Κατασκευής που αποτελούσε τη διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος. Στα παραδοσιακά δημόσια έργα, η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου προξένησαν καθυστερήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης και παραγωγής έργων, καθυστερήσεις σε πληρωμές ακόμη και ματαίωση έργων.

Η διαμόρφωση ενός επικοινωνιακού μοντέλου εντυπωσιασμού και η παρουσίαση success stories σε τομείς του δημόσιου βίου κατάργησαν κάθε έννοια Ιεράρχησης-Προτεραιοποίησης και Χρήσιμου Έργου. Οι εξαγγελίες του προγράμματος των 13,5 δις το οποίο έχει ακυρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι η απόδειξη της αναποτελεσματικότητας του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο οφείλουμε να ανασχεδιάσουμε άμεσα διότι τα χαμένα χρόνια των πειραματισμών θα κληθεί να τα πληρώσει η χώρα.

Το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει στην απόκρυψη του προβλήματος της συνολικής οργάνωσης που έχει η χώρα, λειτουργώντας άλλοτε πυροσβεστικά και άλλοτε εμβαλωματικά. Τα οφέλη της πολιτικής του, θεωρούμε ότι θα είναι πρόσκαιρα και αποσπασματικά, εάν δεν προωθήσει δράσεις και φιλοσοφία συνολικού και ορθολογικού σχεδιασμού για τη χώρα.

Η ΔΗΣΥΜ θεωρεί ότι προτεραιότητες για τη χώρα και τους μηχανικούς είναι:

 • Πλήρης ανασχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου παραγωγής έργων με την εισαγωγή φιλοσοφίας μηχανικού.
 • Εισαγωγή νέου, ευέλικτου πλαισίου, για την παραγωγή μικρών και μεσαίων έργων, δυνατότητα που παρέχεται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η οποία θα βοηθήσει τις περιφερειακές αναθέτουσες αρχές.
 • Αναμόρφωση της φιλοσοφίας των ΣΔΙΤ ώστε να αναπτυχθούν τα πλεονεκτήματα του συστήματος. Η σύσταση της ΕΕ για τη μη εφαρμογή του συστήματος στα δημόσια έργα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Ήδη η υλοποίηση τους εγείρει θέματα διαφάνειας στις διαδικασίες και αδυναμία ελέγχου, όπως διατυπώνει και η Ε.Ε..
 • Εισαγωγή πλαισίου ΣΔΙΤ σε μεσαίες και μικρές υποδομές και δράσεις τοπικής εμβέλειας για την ανάπτυξη της περιφέρειας.
 • Δημιουργία Πλαισίου δράσεων σε Εθνικό και Περιφερειακό ορίζοντα δεκαετίας και εικοσιπενταετίας, με ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για τις πολιτικές ηγεσίες, με στόχο τη σταθερότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων ώστε να είναι αποτελεσματικά.
 • Ισχυροποίηση του Δημόσιου Τομέα ως:
 • Επιτελικού μηχανισμού διαχείρισης.
 • Απόδοσης διακριτών ρόλων, ευθυνών και αποφάσεων.
 • Με εξάλειψη της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας.
 • Τόνωση του ρόλου και του στόχου του κοινωνικού ελέγχου.
 • Επαναφορά του οράματος του μηχανικού ως χρήσιμου παραγωγού.

Η ΔΗΣΥΜ θεωρεί ότι η αναβάθμιση του μηχανικού περνάει μέσα από την ανάπτυξη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ του ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και το ΤΕΕ οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτό.

 

Ομάδα Εργασίας ΔΗ.ΣΥ.Μ.:

 1. ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ι., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Θράκης,
 2. ΒΑΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
 3. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Λ., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
 4. ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ., Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Πελοποννήσου,
 5. ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών,
 6. ΜΙΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών,
 7. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
 8. ΠΕΤΣΑΤΟΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σ., Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής,
 9. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης,
 10. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ Γ., Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υποψήφια ΔΗ.ΣΥ.Μ. για την Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Αττικής