Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 ο προκαταβλητέος φόρος για τους Μηχανικούς (ΦΕΜ) υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συμβατικής αμοιβής τους για την εκπόνηση μελετών ή την επίβλεψη εργασιών.

Το Τ.Ε.Ε. βάσει των διατάξεων του Β. Δ/τος της 30/31 Μαϊου 1956 «Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει», όπως ισχύει, χορηγεί στους Μηχανικούς, που αναλαμβάνουν μελέτη ή επίβλεψη σε ακίνητα, απαλλαγή από την προκατάθεση αμοιβής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ενδεικτικά για μελέτες/ επιβλέψεις σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ίδιου του μηχανικού, ή ιδιοκτησίας συγγενών 1ου & 2ου βαθμού, ή συμφερόντων εταιριών στις οποίες αυτός συμμετέχει). Είναι προφανές πως στις περιπτώσεις στις οποίες προαναφερόμαστε, η συμβατική αμοιβή είναι μηδενική, όπως τεκμαίρεται από την κατάθεση εκ μέρους του μηχανικού αιτήματος προς το ΤΕΕ για απαλλαγή  αμοιβής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ΥΠΕΚΑ και της ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων:

               (Α) Την έκδοση σχετικής Οδηγίας-Εγκυκλίου όπου θα αναφέρεται ότι οι Μηχανικοί που δικαιούνται απαλλαγής αμοιβής από το ΤΕΕ για την εκπόνηση μελετών ή την επίβλεψη εργασιών δεν υποχρεούνται σε υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και απόδοσης προκαταβλητέου φόρου επί της αμοιβής αυτής

               (Β) Εναλλακτικά, την τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δηλώσεων προκαταβλητέων φόρων μηχανικών (ΦΕΜ), ώστε να δέχεται μηδενικές δηλώσεις, με σχετικό δικαιολογητικό την αντίστοιχη απαλλαγή που θα έχει χορηγηθεί από το ΤΕΕ.

Κατεβάστε και διαβάστε εδώ το ερώτημα που κατατέθηκε σε ΥΠΕΚΑ και ΑΑΔΕ

Leave a comment