Eίναι σαφές ότι ένας βασικός πυλώνας διεξόδου από την κρίση κατά ένα μόνιμο, σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο αποτελεί η γνώση, η μάθηση, η Παιδεία και η Έρευνα. Το ΤΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας θα πρέπει να διαμορφώσει σχετικές θέσεις προς τις παραπάνω κατευθύνσεις.

Για να μπορέσει η Παιδεία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και τις ανάγκες της χώρας είναι αναγκαίο το Εκπαιδευτικό Σύστημα να υποστεί μια μεταρρύθμιση και προσαρμογή στα διεθνώς τεκταινόμενα, που θα πρέπει:

 • Να εντάσσεται στα πλαίσια ένα ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Παιδεία, την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη της χώρας.
 • Να διαθέτει την άνεση πλήρους ανάπτυξης του σε ένα βάθος χρόνου (πενταετίας),
 • Να περιλαμβάνει τις αναγκαίες τομές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της έρευνας, κατά τρόπο συνεκτικό και πλήρη,
 • Να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις παραγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες τις χώρας.
 • Συνάμα όμως να παρακολουθεί κατά ένα οργανικό, συστηματικό και συνεχή τρόπο το διεθνές γίγνεσθαι, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό,

Σημαντική προϋπόθεση για την εδραίωση, σοβαρών και ρηξικέλευθων μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, αποτελεί η δημιουργία ενός μετώπου ευρέων κοινωνικών συμμαχιών που θα περιλαμβάνει:

 • πέραν από το δημιουργικό και προοδευτικό κομμάτι των λειτουργών της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, που εδώ και χρόνια μοχθούν καθημερινά και υλοποιούν πρωτοποριακές μεθόδους και δράσεις στο χώρο δουλειάς τους,
 • τη μεγάλη πλειοψηφία των δυναμικών και εργατικών νέων, των μαθητών, των σπουδαστών, των φοιτητών που ψάχνουν εναγωνίως τη νέα γνώση στις επιστήμες, την τεχνολογία, τις τέχνες και τον πολιτισμό,
 • τη μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων μηχανικών που σήμερα βρίσκουν διέξοδο σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό (brain drain)
 • τη δεινοπαθούσα, ειδικά σήμερα, ελληνική οικογένεια, που πάντα θέλει να δώσει στα παιδιά της ότι το καλύτερο και σημαντικό αναπτύσσεται στο σύγχρονο κόσμο,
 • τον εργαζόμενο, που παλεύει σταθερά για ένα καλύτερο αύριο,
 • τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο της αγοράς που γνωρίζουν ότι η ποιότητα στην Παιδεία είναι ο κυριότερος παράγοντας για μια σοβαρή, υψηλών αποδόσεων και σύγχρονη ανάπτυξη,
 • τον άνθρωπο της επιστήμης και της ρηξικέλευθης διανόησης, που έντονα βιώνει την ανάγκη για μια Παιδεία στο ύψος των περιστάσεων,
 • και την ελληνική διασπορά ειδικά αυτή που πρωτοπορεί και αριστεύει στην πολιτική, την επιχειρηματικότητα, την ακαδημία και τον πολιτισμό ανά την υφήλιο,

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

Οι προτάσεις μας για τα ΑΕΙ-Πολυτεχνεία περιλαμβάνουν:

 • Άρση της ισχύουσας ταύτισης Τμήματος και Διπλώματος για να διευκολυνθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μηχανικών και να επιτευχθεί επάρκεια επιστημονικού δυναμικού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αγοράς εργασίας.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, που θα στοχεύουν στη σύνδεση με τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις και με την αγορά εργασίας.
 • Εξειδίκευση και ενσωμάτωση στο ελληνικό Ακαδημαϊκό Σύστημα βασικών ευρωπαϊκών κατακτήσεων, όπως αναγνωρίσιμα και συγκρίσιμα Διπλώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, Ενιαίο σύστημα διδακτικών μονάδων, Μηχανισμοί αξιολόγησης & διασφάλισης ποιότητας των ιδρυμάτων και Έκδοση κοινών Διπλωμάτων.
 • Καθιέρωση και της αγγλικής ως γλώσσας διδασκαλίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προκειμένου η Ελλάδα να προσελκύσει φοιτητές από μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αλλά και να μπορέσει να προσφέρει στους Έλληνες φοιτητές τη «διεθνοποίηση κατ’ οίκον».
 • Συνεχής περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των Ιδρυμάτων και πιστοποίηση όσων προγραμμάτων σπουδών πληρούν κριτήρια τεθέντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, από μια ισχυρή Αρχή Διασφάλισης Ποιότητα (ΑΔΙΠ) .
 • Επανεξέταση του θεσμού του δωρεάν χορηγούμενου συγγράμματος και ενίσχυση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικών και μη.
 • Άμεσος ορθολογικός ανασχεδιασμός της οργάνωσης και χωροθέτησης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας βασιζόμενος σε ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια
 • Χρηματοδότηση των ΑΕΙ από την πολιτεία με χρήση αντικειμενικών παραμέτρων και ενιαία βέλτιστη διαχείριση όλων των πόρων του ΑΕΙ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.
 • Νομοθέτηση ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την άντληση από τα ΑΕΙ δωρεών από την επιχειρηματική κοινότητα.
 • Θεσμική σύνδεση και ουσιαστική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του ελληνισμού της διασποράς, των κοινοτήτων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο.

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Ελληνική έρευνα και το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης απαιτείται να συμβάλλουν καθοριστικά στην δημιουργία ενός νέου, εντάσεως γνώσης αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει την διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας, η οποία αποτελεί απαραίτητο όρο για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας και της συλλογικής ευμάρειας της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο προκρίνουμε:

 • Tην εθνική χρηματοδότηση στην εφαρμοσμένη έρευνα, και όχι μόνο στις λειτουργικές ανάγκες των ερευνητικών κέντρων της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα ερευνητικά πεδία που κρίνονται ως τα πλέον υποσχόμενα για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
 • Την θεσμική ευελιξία σε ερευνητές ούτως ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά, με την υιοθέτηση των πιο πρόσφορων επιχειρηματικών σχημάτων, τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
 • Tον σχηματισμό του επαρκούς ανθρώπινου κεφαλαίου, από τα ΑΕΙ της χώρας, μέσα από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλους τους διαπιστωμένα κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που να καλύπτουν με επάρκεια το πλήρες φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας αυτών των κλάδων.
 • Την άμεση ανακοίνωση προσκλήσεων για ερευνητικά προγράμματα ώστε να σταματήσει η εκροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (Νέες προσκλήσεις έχουν να προκύψουν από τα τέλη του προηγούμενου προγράμματος πλαισίου).
 • Την άμεση πρόβλεψη για ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών ώστε οι ερευνητές που παραμένουν στην χώρα να μπορούν να εργαστούν και να απασχοληθούν σε ισχυρά εργαστήρια με σύγχρονο και υψηλών δυνατοτήτων επιστημονικό εξοπλισμό.
 • Την φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των νέων συναδέλφων ερευνητών ως μισθωτών όταν απασχολούνται σε ένα και μοναδικό ερευνητικό φορέα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

H Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στηρίζει την Ανάπτυξη και προετοιμάζει τους νέους μηχανικούς για την είσοδό τους στην ενεργό επαγγελματική και κοινωνική ζωή και γι’ αυτό η σύνδεσή της με το εργασιακό και αναπτυξιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη. Μερικές από τις βασικές πολιτικές για την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας θα πρέπει να είναι: α) Η ενίσχυση του ρόλου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, β) Η ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών συμβατών με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων» και γ) Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω της συνέχισης της εκπαιδευτικής τους πορείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης όσον αφορά το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (φορέας επιμόρφωσης και κατάρτισης των μηχανικών) θα πρέπει:

 • Να αναβαθμιστεί και το ΤΕΕ να του προσδώσει την δέουσα προσοχή μέσω της επαρκούς χρηματοδότησης του από το ίδιο το ΤΕΕ αλλά και από άλλες πηγές.
 • Να αναδιοργανωθούν τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και να δημιουργηθούν νέα που να καλύπτουν κατ’ ουσία τις επαγγελματικές ανάγκες των μηχανικών.

 

Του Μαρινέλλου Γιώργου Χημικού Μηχανικού

Leave a comment