Δημοσιοποιούμε τις προτάσεις μας όπως προέκυψαν από τις εισηγήσεις / προτάσεις των συναδέλφων – μελών της επιτροπής της ΔΗΣΥΜ για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε.

Α/α

Θέμα

Πρόταση Αλλαγής

1.

Θητείες οργάνων

·       Πρόεδρος TEE: 2 θητείες

·       ΔΕ: 3 θητείες

·       Αντιπροσωπεία: 4 θητείες

·       Πρόεδρος Περιφερειακών Τμημάτων: 2 θητείες

·       Διοίκηση Περιφερειακών Τμημάτων: 3 θητείες

2.

Διάρκεια Θητείας

4ετής, όπως στα περισσότερα ΝΠΔΔ

3.

Ηλεκτρονική ψήφος

Θέσπιση της ηλεκτρονικής ψήφου στις εκλογές με την απαραίτητη διαπίστευση

4.

Σταυροδοσία

Μείωση της σταυροδοσίας σε ποσοστό 20% +1 επί του αριθμού των υποψηφίων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ

5.

Επιστημονικές Επιτροπές

Οι υποψήφιοι για τις ΕΕΕ, εφόσον συνεχίζουν να αποτελούν μέλη της αντιπροσωπείας, εκτίθενται με διακριτό τρόπο στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αυτό της κεντρικής αντιπροσωπείας

6.

Ασυμβίβαστα

·       Εργαζόμενος στο ΤΕΕ ή άλλους φορείς του ΤΕΕ με υποψηφιότητες για όργανα ΤΕΕ

·       Προέδρος, μέλος προεδρείων, διοικητής, εντεταλμένοςσύμβουλος και διευθύνον σύμβουλος Δημοσίων Οργανισμών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άμεσης θητείας με υποψηφιότητες για μέλη οργάνων ΤΕΕ

·       Γενικός και ειδικός γραμματέας

·       Δήμαρχος και περιφερειάρχης

7.

Πλαφόν εκπροσώπηση παρατάξεων

Πλαφόν στο ποσοστό εκλογικής δύναμης που απαιτείται για την εκπροσώπηση μιας παράταξης στα Όργανα του ΤΕΕ, με σκοπό να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση και να ευνοούνται οι προγραμματικές προεκλογικές συνεργασίες.

8.

Ψηφοδέλτια κεντρική Α/ΤΕΕ

Σε ότι αφορά τα πανελλαδικά ψηφοδέλτια για την κεντρική Α/ΤΕΕ, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν κατά 80% το σύνολο των υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες ή τμήματα του ΤΕΕ

9.

Εκλογή Προέδρου TEE

(κατ αντιστοιχία και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων)

Προτείνεται άμεση εκλογή του Προέδρου από τα μέλη. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το:

·       50% +1 των ψήφων, ή

·       30% +1 των ψήφων στο 40% των εγγεγραμμένων,

επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο επικεφαλής υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.

10.

Εκλογή του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Εκλογή του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ σε 2 το πολύ ψηφοφορίες με ένα ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για καθεμιά από τις 5 θέσεις και αντίστοιχα των προεδρείων των αντιπροσωπειών των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ σε 1 ψηφοδέλτιο με διακριτές υποψηφιότητες για κάθε μια από τις 3 θέσεις.

11.

Εκλογή Πειθαρχικών Συμβουλίων

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται απ΄ ευθείας από το σώμα των Μηχανικών, από ενιαίο ψηφοδέλτιο.

12.

Ημερομηνία Εκλογών

Οι εκλογές να γίνονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, κάθε τέσσερα χρόνια

13.

Χρονοδιάγραμμα Εκλογής Νέων Οργάνων από την Αντιπροσωπεία

Τα νέα όργανα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου, του νέου έτους. Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να έχουν εκλεγεί όλα τα όργανα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

14.

Προεδρείο της ΔΕ του ΤΕΕ

Θεσμοθετείται το προεδρείο της ΔΕ του ΤΕΕ ως 5μελές όργανο. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους 2 αντιπροέδρους με αρμοδιότητες ο ένας οικονομικής διαχείρισης και ο άλλος των περιφερειακών τμημάτων αντίστοιχα, τον Γεν. Γραμματέα και τον γραμματέα συντονισμού των ΜΕ του ΤΕΕ που αναπληρώνει και το Γενικό Γραμματέα.

15.

Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις για το Προεδρείο της ΔΕ του ΤΕΕ

Τα έξοδα παράστασης και οι αποζημιώσεις του Προέδρου, του γεν. γραμματέα και του προέδρου της Α/ΤΕΕ ανακατανέμονται σε όλο το προεδρείο της ΔΕ ΤΕΕ.

16.

Θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων

Καθιερώνονται η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για πολύ κρίσιμα ζητήματα του κλάδου και η διαβούλευση των εισηγήσεων της ΔΕ προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

17.

Απολογισμός δράσης ΔΕ

Καθιερώνεται ο απολογισμός της δράσης της ΔΕ και της Αντιπροσωπείας ανά εξάμηνο, που δημοσιοποιείται

18.

Ειδικά καθεστώτα για νέους μηχανικούς και μηχανικούς εξωτερικού

·       Ειδικό καθεστώς μέριμνας για τους νέους μηχανικούς:Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι συνδρομές να μπορούν να μετατεθούν χρονικά για 5 χρόνια από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, με τα οφέλη από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ να διατηρούνται.

·       Ειδικό καθεστώς σύνδεσης με τους μηχανικούς που πήγαν στο Εξωτερικό: Να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

19.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Αναμόρφωση του θεσμού των εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος–Εκσυγχρονισμού και Επικαιροποίησης της διαδικασίας απόδοσης άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (πχ Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για «Real time» άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέσω υπολογιστή με ερωτήσεις Multiplechoice)

Άλλα θέματα

  • Διεύρυνση της θεσμικής εκπροσώπησης του ΤΕΕ σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν σε: – αναπτυξιακό προγραμματισμό – προπαρασκευή νομοθετημάτων για θέματα χωροταξίας περιβάλλοντος, ενέργειας, βιομηχανίας, τεχνικού έργου κλπ – παραγωγή τεχνικού έργου.
  • Αναμόρφωση Μόνιμων Επιτροπών,του ρόλου, του πλαισίου, του τρόπου συγκρότησης, των αρμοδιοτήτων και των αποζημιώσεων των μελών τους.
  • Νέες ειδικότητες. Είσοδος νέων ειδικοτήτων, όροι και προϋποθέσεις – προτείνεται η μετεξέλιξη του ΤΕΕ σε Τεχνικό Επιμελητήριο για όλα τα επίπεδα αποφοίτων (πολυτεχνικές σχολές – πενταετούς φοίτησης, πανεπιστημιακές σχολές / ΤΕΙ – τετραετούς φοίτησης, ΙΕΚ-διετούς φοίτησης) ή αλλιώς για τα επίπεδα 5,6,7 των (επαγγελματικών) προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – ένας φορέας πιστοποίησης τόσο των σπουδών (ακαδημαϊκών προσόντων) όσο και των επαγγελματικών προσόντων για όλους τους Μηχανικούς. Το Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι ο φορέας όλου του τεχνικού κόσμου (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.) διασφαλίζοντας την πολιτεία, και πιστοποιώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα με συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.Σε περίπτωση, έστω μερικής άρσης των περιορισμών άσκησης του επαγγέλματος, αυτή πρέπει, στη βάση της αρχής της αναλογικότητας, να είναι γενικής εφαρμογής για όλες τις ειδικότητες.
  • Δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ, ΙΔΑΤΕΧ, Τράπεζα Πληροφοριών κλπ)
  • Ανάπτυξη ευρύτερων διεθνών σχέσεων/ συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς – Θεσμοθετημένη συμμετοχή σε διεθνή fora για συναφή θέματα, όπου εκπροσωπείται η Ελληνική Πολιτεία.
  • Αναμόρφωση του κώδικα δεοντολογίας – του πεδίου εφαρμογής / ουσιαστικοποίηση της διαδικασίας επιβολής πειθαρχικών ποινών.
  • Πλήρης διαφάνεια στη συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας.
  • Πλήρης διαφάνεια στην τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΤΕΕ στα όργανα διοίκησης (π.χ. Διοικητικά Συμβούλια) ή σε άλλες, με αμοιβή, θέσεις σε οργανισμούς τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – περιορισμοί συμμετοχής, επιβολή θητειών – δυνατότητα στον κάθε συνάδελφο να έχει το σύνολο αυτής της πληροφορίας άμεσα διαθέσιμη (μέσω του ιστότοπου του ΤΕΕ. – υποχρέωση των εκπροσώπων να παραδίδουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα απολογισμό εργασιών του στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκπροσώπευσης.
  • Αναμόρφωση του Μητρώου των μελών του ΤΕΕ, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σε άμεση σχέση με τη διαδικασία χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αφού θα είναι σαφές ποιες κατηγορίες ειδικοτήτων θα μπορεί να υποστηρίξει κάθε μέλος του, ενώ η επιτροπή χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος θα έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας / Διαχωρισμός μεταξύ της ιδιότητας του Μηχανικού, των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του επιστημονικού επιπέδου / Εναρμόνιση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και των επιστημονικών προσόντων-γνωστικό αντικείμενο σπουδών.

Leave a comment