Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο συζήτησης  του Προσχεδίου Π.Δ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’74) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 201 8-2021 και λοιπές διατάξεις» τοΥΠΟΜΕΔΙ συγκρότησε ομάδες εργασίας για την αλλαγή του πλαισίου των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), έχουν συσταθεί με ευθύνη του ΥΠΟΜΕΔΙ τέσσερις ομάδες εργασίας οι οποίες θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους.

Μια διαδικασία σύνθετη, η οποία ουσιαστικά αφορά περάν της εγγραφής των μηχανικών στα αντίστοιχα μητρώα και τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται το επάγγελμα του μηχανικού.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στις ομάδες εργασίας δεν είχαν προσκληθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ,  εκπρόσωποι του ΤΕΕ. Το Υπουργείο κοινώς αποφάσισε ότι το ΤΕΕ, ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας θα είναι απών από τη συνδιαμόρφωση ουσιαστικά του τρόπου με τον οποίο θα ασκείται το επάγγελμα του μηχανικού.

Μετά από δυναμική παρέμβαση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών, στην τελευταία Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ υπήρξε άμεση επικοινωνία με το υπουργείο το οποίο όρισε τελικώς εκτάκτως τους εκπροσώπους του ΤΕΕ.

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τα αποτελέσματα των ανωτέρω ομάδων εργασίας.

Leave a comment