Ενόψει της έναρξης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», ακολουθούν σημεία και προτάσεις από την ΔΗΣΥΜ  που χρίζουν άμεσης βελτίωσης προς αποφυγών στρεβλώσεων και αστοχιών:

  • Υπάρχει πολύ μικρό διάστημα μέχρι την εκκίνηση του προγράμματος, με αποτέλεσμα ο Μηχανικός να μην έχει προλάβει να εξοικειωθεί με το νέο πληροφοριακό σύστημα και τις ακολουθούμενες σύνθετες διαδικασίες.

Προτείνεται η έγκυρη, εμπεριστατωμένη και επίσημη ενημέρωση για τις διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας, με τυχόν ορισμό νέας ημερομηνίας έναρξης του Προγράμματος καθώς και ενδιάμεση περίοδος δοκιμαστικής χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες.

  • Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης μιας αίτησης, είναι η θέση της στην κατάταξη χρονικά. Δεν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση των προς υποβολή σχεδίων.

 Προτείνεται η αξιολόγηση της αίτησης  να γίνεται με βάση την αξιοπιστία και την τεκμηρίωση των προτεινόμενων δράσεων και όχι μόνο με τον χρόνο υποβολής της. Η εμπειρία από την εφαρμογή του προηγούμενου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μπορεί να αποτελέσει την βάση για την διαμόρφωση των κατάλληλων κριτήριων αξιολόγησης προς αυτή την κατεύθυνση.

  • Δεδομένου της κατανομής συγκεκριμένων πόρων ανά Περιφέρεια,

 Προτείνεται η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για τις νέες αιτήσεις, να γίνεται ανά Περιφέρεια (ώστε να εξομαλυνθεί η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος), με ταυτόχρονη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, και των κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί ανά περιφέρεια.

  • Δομή Υποστήριξης

Προτείνεται να υπάρξει από πλευράς Υπουργείου ένας μηχανισμός υποστήριξης των μηχανικών και των πολιτών με οδηγό ερωταπαντήσεων για σύνθετα τεχνικά θέματα  και τηλεφωνικό κέντρο που να μπορεί να υποδεχθεί την αγωνία και τον φόρτο εργασίας των άμεσα ενδιαφερόμενων.

  • Ριζική ανακαίνιση κτιρίου

Προτείνεται να οριστεί σαφώς το κρίσιμο ζήτημα της ριζικής ανακαίνισης κτιρίου. Ενώ με βάση το Παράρτημα του οδηγού θα πρέπει να δηλωθεί ότι το έργο «δεν αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτηρίου – κτηριακής μονάδας», δεν είναι σαφές που ορίζονται μέσα στον Οδηγό τα κριτήρια ελέγχου της ριζικής ανακαίνισης (σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4122/2013, τα κριτήρια για την ριζική ανακαίνιση βασίζονται στην τρέχουσα αξία του ακινήτου και στο κόστος των επεμβάσεων).

Leave a comment